Zásady ochrany osobních údajů

Vyplněním uživatelského profilu na tomto webu udělujete Royal Rangers v ČR ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení (EU) 2016/679 souhlas se zpracováním uvedených údajů pro níže uvedené účely na dobu 10 let:
 1. k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku,
 2. předávání osobních údajů nadřízeným organizacím a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, bydliště,
 3. k zajištění přístupu člena do webové aplikace hlídky v rozsahu – jméno, příjmení, e-mail,
 4. zasílání informací o pořádaných akcích a dalších výstupech aktivit hlídky v rozsahu - e-mail, telefon,
 5. vytváření propagačních materiálů hlídky obsahujících osobní údaje členů v rozsahu – fotografie dítěte samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů, pořízených během schůzek a dalších akcí hlídky.
Dále prohlašujete, že jste byl/a informován/a o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo:
 1. kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
 2. vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
 3. vyžádat si opravu nebo doplnění osobních údajů,
 4. žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 5. žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasíte s jejich výmazem,
 6. žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 7. vznést námitku proti zpracování uvedených osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 8. máte právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti hlídkou.